20 min E2MOM
Min 0-2: 12/10 cal bike, 14 burpees
Min 2-4: 12/10 cal bike, 12 burpees
Min 4-6: 12/10 cal bike, 10 burpees
Min 6-8: 12/10 cal bike, 8 burpees
Min 8-10: 12/10 cal bike, 6 burpees
Min 10-12: 12/10 cal row, 6 burpees
Min 12-14: 12/10 cal row, 8 burpees
Min 14-16: 12/10 cal row, 10 burpees
Min 16-18: 12/10 cal row, 12 burpees
Min 18-20: 12/10 cal row, 14 burpees